МІНІСТЕРСТВО   ОХОРОНИ  ЗДОРОВ'Я  УКРАЇНИ

 НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                                           

 

Кафедра промислової фармації

 

ІІІ науково-практична internet конференція з міжнародною участю “Сучасні досягнення фармацевтичної технології”

 

Шановні колеги!

Кафедра промислової фармації Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України запрошує Вас прийняти учать в ІІІ-й Науково-практичній Інтернет – конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології», яка відбудеться 21-23 листопада 2012р.

Мета конференції: поєднання наукової фармацевтичної еліти України, країн СНД, представників фармацевтичних підприємств та виробників фармацевтичного обладнання.

Конференція буде проводитись по трьох основних напрямках:

1. Розробка, виробництво, реалізація та перспективи створення готових лікарських засобів
2. Валідація технологічного процесу виробництва лікарських засобів
3. Біофармацевтичні особливості створення лікарських препаратів в аспекті їх медичного застосування.

До участі у конференції запрошуються: науковці, співробітники фармацевтичних підприємств, фармацевтичних фірм, викладачі вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладів, у тому числі з України, Росії, Білорусі, Грузії.

Запрошуємо промислових виробників лікарських препаратів провести презентації своїх підприємств та продукції, що випускається.

Форма участі в конференції: тези.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть розміщені в електронному науковому збірнику за адресою: www.nfau.in.ua. та www.promfarm.kh.ua.

Вимоги до оформлення матеріалів:

-         Тези доповідей – 1-2 повні сторінки, надрукованих через 1,5 інтервалу стандартного аркуша формату А4, шрифтом Times New Roman розміром 14 пт. Текстовий редактор – Microsoft Word (версія 6 та вище). Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм без нумерації сторінок.

-         Структура тез наступна: назва роботи (великими літерами, напівжирним кресленням, по центру); під назвою вказуються прізвище та ініціали автора (-ів) (по центру); повна назва організації (установи), місто, країна; E-mail, через один інтервал друкується основний текст.

-         При підготовці тез обов’язковими є такі елементи: у вступі коротко викласти постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний зміст дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; вказати висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

-         Матеріали, оформлені відповідно до приведених вимог, просимо надсилати на E-mail: glad_e@ i.ua, prom_farm@i.ua до 12 листопада 2012 року.

-         Матеріали, що не відповідають вищезазначеним вимогам, публікуватися не будуть.

 

 

Зразок оформлення

РОЗРОБКА МАЗЕЙ З РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ

Іванов І.М., Сидоров В.П.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

prom_farm@i.ua

Текст

 

Адреса оргкомітету

Національний фармацевтичний університет,

кафедра промислової фармації

вул. Блюхера, 4, м. Харків, 61002.

 

Контактні координати:

заступник голови оргкомітету                 відповідальний секретар

зав. каф. ПФ, д. фарм. н.,                         к.ф.н., доц. Манський О.А.

проф. Гладух Є.В.

тел. (0572) 67 57 97.                                            E-mail: glad_e@ i.ua

prom_farm@i.ua

 

З особливою увагою і доброзичливістю, оргкомітет

Черних В.П. – д. фарм. н., д. хім. н., чл..-кор. НАН України, проф., ректор НФаУ, президент Громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників», голова оргкомітету.

Гриценко І.С. – д. хім. н., проф., заслужений діяч науки та техніки України, перший проректор НФаУ, член оргкомітету.

Коваленко С.М. – д. хім. н., проф., проректор з наукової роботи НФаУ, член оргкомітету.

Гладух Є.В. – д. фарм. н., проф., заслужений діяч науки та техніки України, зав. каф. ПФ НФаУ, член оргкомітету.